Speakers and participants

 

Julien Rejl (France) Cannes Film Festival – General Delegate Directors’ Fortnight. Julien has been developing the distribution and sales departments in Capricci Films since 2010 and worked as a head of acquisitions and international co-productions.

Жюльен Режл (Франция) – директор программы “Двухнедельник режиссеров” Каннского кинофестиваля. Жюльен развивал отделы дистрибуции и продаж в Capricci Films с 2010 года и был главой по международным ко-продукциям.

Жюльен Режл (Франция) – Канн кинофестивалында “Режиссёрлордун кош жумалыгы” программасынын башчысы. Жюльен 2010-жылдан тартып Capricci’де бөлүштүрүү жана сатуу бөлүмдөрүн өнүктүрүүнү колго алган, сатып алуу, эл аралык биргелешкен өндүрүш боюнча башчысы болуп иштеген.

Saodat Ismailova is a filmmaker and artist who grew up in the post-Soviet era and has established artistic lives between Paris and Tashkent while remaining deeply engaged with her native region as a source of creative inspiration. Saodat graduated from the Tashkent State Institute of Arts and the National Studio of Contemporary Art Le Fresnoy, France. Her film 40 Days of Silence (2014) was in competition at the Berlin Film Festival. In 2022 Saodat participated in the exhibition Milk of Dreams at the 59th Venice Biennale and Documenta Fifteen in Kassel. Her works are in the permanent collection of the Pompidou Center (Paris).

Саодат Исмаилова (Узбекистан, Франция) – режиссерка и художница, выросшая в постсоветскую эпоху, работает между Парижем и Ташкентом, оставаясь глубоко связанной со своим родным регионом, который остается для нее источником творческого вдохновения. Саодат окончила Ташкентский государственный институт искусств и Национальную студию современного искусства Le Fresnoy, Франция. Ее фильм “40 Дней Тишины” (2014) участвовал в конкурсе Берлинского кинофестиваля. В 2022 Саодат участвовала на выставке “Молоко Снов” на 59-й Венецианской Биеннале и Documenta Fifteen в Касселе. Ее работы находятся в постоянной коллекции Центра Помпиду (Париж).

Саодат Исмаилова (Өзбекстан, Франция) – постсоветтик доордо чоңоюп, эргүүнүн булагы катары өз мекени менен тыгыз байланышта болуп, Париж менен Ташкенттин ортосунда чыгармачылык жашоосун түптөгөн режиссёр, сүрөтчү.

Anton Dolin (Russia, Latvia) is a journalist, film critic, television and radio presenter, and was the editor of the magazine Cinema Art. He is the author of the books  about Lars von Trier, Takeshi Kitano etc. 2017 – 2022 Anton Dolin was the editor-in-chief of the Iskusstvo Kino film magazine. In 2021 he started his own YouTube channel Radio Dolin.

Антон Долин (Россия, Латвия) — журналист, кинокритик, ведущий телевидения и радио, редактор журнала “Искусство кино”. Он является автором книг о Ларсе фон Триере, Такеши Китано и др. 2017 – 2022 главный редактор журнала «Искусство кино». C 2021 года ведущий youtube программы «Радио Долин».

Антон Долин (Орусия, Латвия) – журналист, киносынчы, телерадио алып баруучусу, “Кино искусствосу” журналынын редактору. Ларс фон Триер, Такеши Китано жана башкалар жөнүндө китептердин автору.

Paolo Bertolin (Italy) is a Venice Film Festival programmer, Biennale, specializing in films from Asia and Australia. He has previously worked at the Rotterdam and Locarno festivals, as well as at Cannes in the Critics’ Week and Directors’ Fortnight sections. Producer, screenwriter.

Паоло Бертолин (Италия) – отборщик Венецианского кинофестиваля Биеннале, специализирующийся на фильмах из Азии и Австралии. Ранее он работал на фестивалях в Роттердаме и Локарно, а также на Каннском кинофестивале в секциях “Неделя критики” и “Двухнедельник режиссеров”. Продюсер, сценарист.

Паоло Бертолин (Италия) – Азия жана Австралия тасмаларына адистешкен Венеция биенналесинин кинофестивалынын тандоочусу. Буга чейин ал Роттердамдагы, Локарнодогу фестивалдарда, ошондой эле Канн кинофестивалында “Сын жумалыгы” жана “Режиссёрлордун кош жумалыгы” секцияларында иштеген. Продюсер, сценарист.

Kiki Fung (China, Australia) is a film critic, programmer of Hong Kong Film Festival and Asian Film Awards, curator of various film screenings for the Museum of Contemporary Art in Sydney.

Кики Фунг (Китай, Австралия) — кинокритик, отборщик Гонконгского кинофестиваля и Asian Film Awards, куратор различных киносеансов для Музея современного искусства в Сиднее.

Кики Фунг (Кытай, Австралия) – киносынчы, Гонконг кинофестивалынын жана Asian Film Awards’дун тандоочусу, Сиднейдеги Заманбап искусство музейинде түрдүү көрсөтүүлөрдүн куратору.

A leading director of the Kazakh New Wave, Darezhan OMIRBAYEV started out directing his first feature film Kairat in 1992, garnering the Silver Leopard Award at the Locarno Film Festival. He has made six more features since, with Killer (1998) winning the Un Certain Regard Award at Cannes Film Festival. Poet (2021) was screened in Berlinale, Viennale, Hong Kong, Belgrade and won Best Director at Tokyo IFF and Best Film at LEFFEST and Curitiba IFF, etc

Ведущий режиссер казахской Новой Волны Дарежан Омирбаев начал свою карьеру с режиссуры своего первого полнометражного фильма “Кайрат” в 1992 году, получив Серебряного Леопарда на кинофестивале в Локарно. С тех пор он снял еще шесть фильмов, включая “Киллер” (1998), который получил приз “Особый взгляд” на Каннском кинофестивале. Акын (2021) участвовал на фестивалях Berlinale, Viennale, Hong Kong, Belgrade и выиграл приз за лучшую режиссуру на Токийском кинофестивале и был признан лучшим фильмом на фестивалях LEFFEST и Curitiba IFF.

Казакстандагы “Жаңы толкундун” башкы режиссёру Дарежан Омирбаев чыгармачылык жолун 1992-жылы Локарно кинофестивалында “Күмүш кабыланды” жеңип алып, “Кайрат” аттуу биринчи толук метраждуу тасмасын тартуу менен баштаган. Андан бери ал дагы алты тасманы тартты, анын ичинде Канн кинофестивалында “Өзгөчө көз караш” сыйлыгын алган “Киллер” (1998) тасмасы.

Bernd Buder (Germany) is a film critic, programmer of Berlinale Film Festival and director of the Cottbus Festival and Connecting Cottbus co-production market. He is a former political scientist, lecturer and curator of various film programs.

Бернд Будер (Германия) — кинокритик, отборщик Берлинского кинофестиваля и директор фестиваля Коттбус и рынка ко-продукции “Connecting Cottbus”. Он является бывшим политологом, преподавателем и куратором различных кинофестивалей.

Бернд Будер (Германия) – киносынчы, Берлин кинофестивалынын тандоочусу жана Коттбус фестивалынын жана Connecting Cottbus биргелешкен өндүрүш рыногунун мүдүрү. Ал мурдагы саясат таануучу, окутуучу жана ар кандай кинофестивалдардын куратору.

Aisultan Seit has began his career by making music videos for several notable artists, including Travis Scott, Noize MC, Ivan Dorn, and 21 Savage, and directing the presentation of Kanye West’s album “Donda” . This diverse experience developed his creative vision. In 2022, Aisultan directed his debut feature, “QASH” about the Famine genocide that affected the Kazakh people during the 1930s and received New Asian Film Award as a Best Director at Shanghai IFF.

Айсултан Сейт начал свою карьеру со съемок музыкальных клипов для нескольких известных исполнителей, включая Трэвиса Скотта, Noize MC, Ивана Дорна и 21 Savage, а также был режиссером презентации альбома Канье Уэста “Donda”. Такой разнообразный опыт способствовал развитию его творческого видения. В 2022 году Айсултан снял свой дебютный полнометражный фильм “КАШ” о геноциде казахского народа в 1930-е годы, который был удостоен приза New Asian Film Award за лучшую режиссуру на Шанхайском кинофестивале.

Айсултандын киного болгон ышкысы мектеп жашынан башталган, бирок карьерасын Трэвис Скотта, Noize MC, Иван Дорн жана 21 Savage сыяктуу белгилүү аткаруучуларга клип тартуу менен баштаган. Ошондой эле Канье Уэсттин “Донда” альбомунун бет ачарына режиссёрлук кылган. Ушул сыяктуу ар тараптуу тажрыйба анын чыгармачыл көз карашынын өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн. 2022-жылы Айсултан 1930-жылдардагы казак элинин геноциди тууралуу “КАШ” аттуу дебюттук көркөм тасмасын тарткан.

Katerina Suvorova is a documentary director and producer from Central Asia, Kazakhstan. Suvorova’s films draw on the everyday lived experiences of diverse communities across Kazakhstan and wider Central Asia. Her full-length film Sea Tomorrow, the premiere of which was held at the Locarno IFF, was released on Netflix in 2021. Katerina’s documentary projects also take part in art exhibitions. 

Катерина Суворова — документалистка и продюсер из Центральной Азии, Казахстана. Фильмы Суворовой основаны на повседневных жизненных опытах разнообразных сообществ по всему Казахстану и Центральной Азии. Ее полнометражный фильм “Завтра Море“, премьера которого состоялась на кинофестивале в Локарно, был выпущен на Netflix в 2021 году. Документальные проекты Катерины также участвуют в художественных выставках.

Катерина Суворова – Борбор Азиядан, Казакстандан келген даректүү тасма режиссёру жана продюсери. Суворованын тасмалары Казакстандын, Борбордук Азиянын ар түрдүү коомдорунун күнүмдүк турмуш тажрыйбасына негизделген. Анын Локарно кинофестивалында бет ачары болгон “Эртеңки деңиз” көркөм тасмасы Netflix’ке 2021-жылы коюлган. Катеринанын даректүү долбоорлору да көркөм тасма көргөзмөлөрүнө катышат.

Stefan Ivancis (Switzerland, Serbia) is a director, producer, programmer of Locarno Film Festival, and director of the Independent Film Festival in Belgrade, Serbia.

Стефан Иванчич (Швейцария, Сербия) — режиссер, продюсер, отборщик кинофестиваля в Локарно и директор Фестиваля независимого кино в Белграде, Сербия.

Стефан Иванчич (Швейцария, Сербия) — режиссёр, продюсер, Локарно кинофестивалынын тандоочусу жана Сербиянын Белград шаарындагы Көз карандысыз кинофестивалдын башчысы.

Aktan Arym Kubat renowned director, scriptwriter, and actor. Aktan paints a societal portrait of the Kyrgyz post-Soviet era. Aktan gained international attention for his work, winning the Golden Leopard of the Future at Locarno in 1993 for THE SWING and the Silver Leopard for THE ADOPTED SON in 1998. His films have been screened at various film festivals and have received multiple awards.

Известный режиссер, сценарист и актер Актан Арым Кубат создает общественный портрет кыргызской постсоветской эпохи. Актан получил международное признание за свою работу, выиграв Золотого “Леопарда будущего дня” на кинофестивале в Локарно в 1993 году за фильм “Качели” и Серебряного Леопарда за “Усыновленного сына” в 1998 году. Его фильмы были показаны на различных кинофестивалях и получили множество наград.

Белгилүү режиссёр, сценарист жана актёр Актан Арым Кубат кыргыздын постсоветтик доорунун коомдук портретин жаратууда. Актан 1993-жылы Локарно кинофестивалында “Селкинчек” тасмасы үчүн “Эртеңки кабыланды” жана 1998-жылы “Бешкемпир” тасмасы үчүн “Күмүш кабыланды” жеңип, эл аралык деңгээлде таанылган. Анын тасмалары ар кандай кинофестивалдарда көрсөтүлүп, көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон.

Benjamin Illos has been in turn script researcher, editor, critic, translator. He worked with eminent film scout Pierre Rissient to champion films and directors from various horizons. A programmer of Cannes’ Directors’ Fortnight for ten years, he currently advises the Fribourg Int’l Film Festival and the Jecheon Int’l Music and Film Festival, and consults for film productions.

Бенжамен Иллос – разработчик сценариев, редактор, критик, переводчик. Вместе с выдающимся киноскаутом Пьером Риссиеном он занимался поиском и продвижением выдающихся фильмов и режиссеров разных направлений. В течение десяти лет он был отборником Каннского фестиваля “Двухнедельника режиссеров”, в настоящее время консультирует Фрибургский международный кинофестиваль и Международный фестиваль музыки и кино в Джехоне, а также занимается консультированием кинопроизводств.

Oleg Karpov, film director and video artist , author of more than 100 films co-directed with Umida Akhmedova. Oleg was born 1963 in Tashkent. Studied at the Tashkent Polytechnic Institute. Worked at Uzbek Documentary Cinema organisation, UzbekFilm, Uzbek TV. Curator: Video collection of the Central House of Officers in Tashkent (1990 – 2013); Museum of Cinema (2004 – 2009); Festival of videoart and experimental cinema VideoART.uz (2007 – 2013) 27 festivals; Central Asian Festival of Independent Cinema (CAFIF) – 2013; Turkestan photographic archive since 2013 till present.

Олег Карпов -режиссер и яркий представитель видео-арта Центральной Азии, автор и режиссер (вместе с Умидой Ахмедовой) более 100 фильмов. Олег родился в 1963 году в Ташкенте. Учился в Ташкентском политехническом институте. Работал на «Узкинохронике», «Узбекфильме» и Ташкентском телевидение. Куратор: Видеоколлекция Центрального дома офицеров в Ташкенте (1990 – 2013); Музей Кино (2004 – 2009); Фестиваль видеоарта и экспериментального кино VideoART.uz (2007 – 2013) 27 фестивалей; Центральноазиатский фестиваль независимого кино (CAFIF) – 2013; Туркестанский фотоархив с 2013 года по настоящее время.

Birgit Beumers is Professor emeritus in Film Studies, Aberystwyth University (UK) and affiliated with the University of Passau (Germany). She has published on Russian and Central Asian cinema, including A History of Russian Cinema (2009) and Cinema in Central Asia: Rewriting Cultural Histories (with G. Abikeyeva, M. Rouland, 2013). She is editor of the book series KINO (Bloomsbury), and KinoSputniks (intellect), as well as the journals KinoKultura and Studies in Russian and Soviet Cinema. Member of FIPRESCI.

Биргит Боймерс — славист и киновед, заслуженный профессор, преподавала в университетах в Брисоле и Аберистуйт (Великобритания). Пишет о русском и центрально-азиатском кино, в том числе AHistory of Russian Cinema (2009) и Cinema in Central Asia: Rewriting Cultural Histories (сост., с Г. Абикеевой и М. Руланд, 2013). Главный редактор онлайн-журнала KinoKultura and научно-исследовательского журнала Studies in Russian & Soviet Cinema, и также серии книг KINO (Bloomsbury) и KinoSputniks (intellect). Член ФИПРЕССИ

Биргит Боймерс, Бристол университети. Анын басылмаларына “Орусия бобинада: постсоветтик кинематографиядагы орус идеясы” (редактор катары), буларды Tauris басмаканасы жарыялаган. Ал – Tauris’тен KINO сериясынын редакциялык кеңешинин мүчөсү. 

Yerkebulan Kurishbaev is a executive producer of QARA Production and a founder of OYU Live & OYU Fest, he has made significant contributions to the music and film industry in Kazakhstan. Since 2015, Yerkebulan produced music videos for both Kazakhstani and foreign artists, now he produces author’s and commercial films and plays a vital role in nurturing new local talents. He has collaborated with different foreign productions and his experience brings a diverse perspective and unique creative opportunities to his work.

Еркебулан Куришбаев – генеральный продюсер QARA Production и основатель OYU Live и OYU Fest, внес значительный вклад в развитие музыкальной и киноиндустрии в Казахстане. С 2015 года Еркебулан занимался производством музыкальных клипов для казахстанских и зарубежных исполнителей, сейчас он продюсирует авторское и коммерческое кино и играет важную роль во взращивании новых региональных талантов. Еркебулан сотрудничал с различными зарубежными кинокомпаниями, и имеет богатый опыт.

Еркебулан Куришбаев – QARA Production компаниясынын башкы продюсери, OYU Live жана OYU Fest’тин негиздөөчүсү, Казакстандын музыка жана кино индустриясынын өнүгүшүнө чоң салым кошкон. 2015-жылдан бери Еркебулан казакстандык жана чет элдик аткаруучуларга  клип тартуу менен шугулданса, учурда автордук жана коммерциялык тасмаларды жаратып, жаңы аймактык таланттарды тарбиялоодо маанилүү орунду ээлейт. Еркебулан ар кандай чет элдик кинокомпаниялар менен кызматташып келет, бул жаатта бай тажрыйбага ээ.

Chingiz Kapin is a theater and film actor. Chingiz plays in many independent theater performances and is an integral part of the ARTiShok theater and Galina Pyanova’s musical theatres. The filmography includes more than 20 titles. In December 2021 he was awarded with the badge for the excellence of work in culture of the Republic of Kazakhstan.

Чингиз Капин – актер театра и кино. Чингиз играет во многих независимых театральных постановках, является неотъемлемой частью команды театра ARTиШОК и авторских музыкальных спектаклей Галины Пьяновой “Счастливые Поют”, «Qozy men Baian» и др. Фильмография актера насчитывает более 20 работ. В декабре 2021 года награждён нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі» (отличник культуры) РК.

Sultan Pirzhan is a film programmer and producer. He has served for various international film festivals in the US and around the world as senior programmer and artistic director, and currently oversees programs at Los Angeles Asian Pacific Film Festival . Sultan runs his own production company, which has produced a diverse range of narrative and documentary films.


Султан Пиржан – кинофестивальный отборщик и продюсер. Он работал на нескольких международных кинофестивалях в США и по всему миру в качестве отборщика и арт-директора, а в настоящее время курирует программы на Азиатско-Тихоокеанском кинофестивале в Лос-Анджелесе . Султан руководит продюсерской компанией, которая выпустила несколько игровых и документальных фильмов.